Magic Mirror On The Wall - Evil Queen Fandub - Disney Villains Contest E...

Venner som alter- egos

Hva er egentlig venner ? Hva dreier vennskap seg om ?

Hva er dens funksjon og mening i det store og det hele ?

Kort og konsis, mener jeg at venner er del av individets alter egos.

Alter betyr « det andre»

Ego betyr «jeg»

Alter ego er dermed: det andre jeg.

Ingen som er ikke opplyst (og hvem er det ?) ser helheten av seg Selv.

Heller omvendt: de fleste mennesker ser bare et lite del, en fraksjon, en brøk del av seg Selv.

Det meste av seg Selv ser man ikke.

Derfor trenger mennesker speil.

Det er kun de andre som kan oppflylle denne speil funksjonen.

Hvis man speiler kun i seg selv, lider man det samme skjebne som Narciscuss: han ble så forelsket i

sitt eget speilbildet at han gikk til grunne.

Derfor trenger vi den andre som refleksjon og regulativ.

Alle mennesker som vi møter er i mer eller mindre grad speil som reflekter deler av individets helhet som den ikke enda ser selv. De er våre alter egos.

Med «i mer eller mindre grad» mener jeg at det finnes forskjellige type speil: noe er større, andre mindre. Noe står nærmere, andre litt lenger vekk. Noen er skarpere og andre er litt mer tåkete.

Alle speil er akkurat passe som de er

og når de kommer i vårt liv

eller forsvinner.

Det er resonansloven som regulere spillet av speilenes inn & ut.

Det eneste jeg har å gjøre er å se.

meg Selv i speilet.

Og (forhåpentligvis) erkjenne

meg Selv

i speilen

Speil Typologi

Vi møter tre type alter ego´s der ute i verden:

  1. bekjente/ nettverk/ omverden

  2. venner

  3. partner (kjæreste)

No 1 er det fjerneste, og minste speil ; No 3 er nærmest og største, No 2 ligger i midt i mellom.

Det må også blir nevnt at det finnes enda en vesentlig kategori av alter ego´s som faller i en litt annet klasse: nemlig familien. Også familiens medspiller hører til våre alter egos, gjenspeiler deler meg Selv som jeg ikke enda ser (en bitter pille å svelge for mange !). Familien kan igjen differensieres mellom opprinelses familie/ system (fortid) og sine egne barn (fremtiden).Men det er et stoooooort kapitel for seg selv og skal ikke diskuteres i denne sammenheng.

Hovedpoenget er: mennesker må lære å se gjennom kulissene av den synlige verden. Det egentlig interessante er det usynlige sammenheng (cosmic web) som ligger bak alle fenomenene.

Venner er et lag dette og en av mange spennende øvelses felt.

Tenk på dette neste gang du møter en venn: du er min alter ego, gjenspeiler en del av meg Selv.

Derfor er du her. Og derfor er jeg her, for å speile det samme, men annerledes, for deg.


Avslutningsvis en liten film om den klassiske projeksjonen: