IV. Kvadrant

10.Felt: transpersonlig lov & ansvar:

Trer man over den usynlige grensen mellom det 9 og 10.felt, beveger man seg inn

i enda en hel «ny» 6 arena av det menneskelige spektrum: det transpersonlige. Som

navnet tilsier, handler det om de dimensjoner av mennesket som går utover («trans-») det

rent personlige og subjektive. At hvert menneske «eier» en IV. kvadrant betyr at alle

individer har en andel i det objektive, kosmiske - selv om veldig få mennesker bevisst har

den IV kvadranten med på sin bevissthets-skjerm. Det er det 10.felt som åpner den

transpersonlige arena for individet. Her blir alt, som har blitt utkrystallisert i de

foregående 9 felt av personlige erfaringer, destillert og konsentrert. Objektive

lovmessigheter er målestokken i det 10.felt. Det som i det 9.felt kun eksisterte som

visjoner & misjoner, blir nå til et bindende kall. Universet har «kalt» og det er individets

an-svar å svare i form av en oppgave som har et samfunns- og universelt fokus.

Oppgaven implisere at det er noe (personlig-subjektivt) man må gi opp hvis man skal

oppfylle sin over-ordnede opp-gave. Man skal bli en «mester». For å kunne ivareta dette,

må grensen mellom ens egen og den andres skjebne respekteres.

6 I grunnen er den IV. kanskje den eldste av alle kvadrantene, den som står mest utenfor

tid & rom. Individets evige sjelelige indre kjerne føler seg nok mest hjemme i den IV.

kvadranten.

Det 10. felt tilsvarer på dyrekretsplan Stenbukk og på planetplan Saturn

11.Felt: transpersonlig humanitet & frihet:

Det 10. felt representerer den potensielt høyeste utvikling * av jordelementet. Man

kunne sagt at «jorden avsluttes» der (10). Man har steget opp til fjelltoppen -og nå i 11.

felt- gjelder det å ta et sprang som leder enda høyere opp. Mesteren på fjelltoppen (10)

skal nå forvandle seg (11) til en fugl som sprer sin vinger til å løfte- lufte seg opp i retning

av himmelen og stjernene. Her oppe er man ment til å ha høyde-perspektiv på det som

skjer «der nede» på jorden. Man inntar rollen av en observatør som -nettopp fordi man

har avstand- kan se løsninger man er blind for hvis man er for tett på Livets daglige

drama. Man er ment til å ha et slags planetperspektiv på alt. Visjonen (9) og ansvaret (10)

skal nå fortette seg til en altomfattende menneskelighet, en transpersonlig humanitet,

som ser alle som like-gyldige, enestående og samtidig forbundet ** på sin individuasjons

vei. Veien til den virkelig friheten går kun via det 11.felt – og er spesielt interessant, hvis

man husker at ansvaret, og kallet er forutsetningen(10)

 * Det 10.felt, som tilsvarer Stenbukk arketypen og hører til elementet «jord». I reisen gjennom den magiske astrologiske sirkelen fra 1 til 12, er dermed det 10. felt det siste «jord»-felt. På samme måte avslutter 9.felt, som tilsvarer Skytten, "ild"-feltet i syklusen, noe som indikerer at viljekraften,som er karakteristisk for ilden tydeligvis «mangler plass» i IV.kvadrant.

 ** In-divid betyr bokstavelig talt: u-delbart

Det 11. felt tilsvarer på dyrekretsplan Vannmannen og på planetplan Uranus.

12.Felt: transpersonlig All-Enhet

Det 11.felt bærer i seg potensialet til å katapultere mennesket som en rakett til sin

ypperste høyde av seg Selv som individ. *** Interessant nok suggererer det 12.felt at det

finnes enda et trinn før den vid- og for-underlige astrologiske sirkelen er komplett. Som

siste opp-gave skal det individuelle Selv løse seg opp og bli Alt med Ett. Det 12. felt kan

betraktes som jordens inngangsport til den kosmiske All-En-het -hjemmet til alt som var,

er og kommer til å være. Av alle arketypiske Livs-arenaer som de 12 felt representerer,

ligger dette området mest utenfor tid og rom. Samtidig bærer det 12. felt med seg

erfaringene fra alle de 11 foregående felt og kjenner dermed i grunnen «alt». Alle

potensialene eksisterer her, usynlige og som latente muligheter. Potensialene kan sove i

hundre (millioner) år til, eller kan kysses våkne akkurat nå !For at potensialet ikke skal falle

tilbake i sin transe, må den transporteres over den neste store terskel, ascendent-linjen.

Da beveger man seg inn i den neste runden av denne vidunderlige og evige sirkelen,

som blir til en spiral, der hver omgang fører til den neste, oppover, i retning helhet.

*** Og hva i all verdens land og rike kan komme etter dette? Bør ikke dette være visdommens siste ord og sykluset avsluttes her og nå ? Så at vi endelig kan gå på café og kose oss med en dobbel cortado og en cheesecake ?

Det 12. felt tilsvarer på dyrekretsplan Fiskene og på planetplan Neptun

II. KVADRANT: det psykiske

4.felt: psykisk råmaterie:

I det 4. felt blir psyken født. Det som ligger foran det 4. felt (felt 1-3), hadde isolert

sett kun vært en kropp uten psyke. Heldigvis er det slik at alle mennesker «har» alle

feltene/kvadranter i seg, slik at en kropp (I.kvadrant ) uten psyke (II.kvadrant), uten

relasjoner (III.kvadrant) og uten spirituelle dimensjoner (IV. kvadrant) ikke eksisterer. Når

man nå passerer den usynlige grensen mellom det 3. og 4. felt, kan man med rett påstår

at kroppen får «pustet inn psyken». I det første hus i den II. kvadraten blir den psykiske

energien født. Det psykiske rå-materialet i det 4.felt eksisterer kun på det indre plan i

individets indre rom. Det er her alt av individets indre bilder og følelser konstellerer seg. I

den forstand representerer det 4. felt hele landskapet av individets subjektive indre.

Psykiske prosesser er i stadig gjæring og danner et utgangspunkt for individets psykiske

inneklima.

Det 4. felt tilsvarer på dyrekretsplan Krepsen og på planetplan Månen

5.Felt: psykisk uttrykk

For at individets psykiske innsjø ikke forsumper og begynner å stinke av sitt eget

stagnerte indre vann, trengs det et slags avløp eller en ventil. Det er derfor den magiske

sirkelen beveger seg (astro-)logisk nok videre til det 5.feltet. Her får psyken en anledning

til å ut-trykke seg selv og komme ut av sitt eget skall. Alle impresjonener som har samlet

seg i det 4.felt blir i 5. felt omdannet til emosjonelle ekspresjoner. Ved å snu sin psykiske

innside ut, begynner individet å tydeliggjøre et «jeg» både for seg selv og overfor andre.

En identitet kan begynne å forme seg. Gjennom kontinuerlig selv-uttrykk kreerer individet

i 5.felt etter hvert et bilde av hvem det er. Mennesket blir på den måten mer og mer

skaperen av sitt eget Liv og mer sentrert i sitt eget midtpunkt. Individet blir til solen i sitt

eget solsystem.

Det 5. felt tilsvarer på dyrekrets plan Løven og planet plan Solen

6.Felt: psykisk bevisstgjøring :

Det psykiske råmaterialet (4) har begynt å forme et sentrum i seg selv (5) og lærer å

artikulere sin psykiske identitet via selv-ut-trykket (5). For at individet ikke skal bli sittende

fast i subjektive og jeg-fikserte oppfatninger, trenger psyken, nå i neste utviklingstrinn, det

6. felt, å lære å bli bevisst på seg selv. I det 6. felt begynner psyken å belyse seg selv og

sine egne psykologisk prosesser. Følelser (4) og emosjoner (5) blir fordøyet og

bearbeidet. Det 6. felt er det siste felt i den psykiske kvadraten (II) og avslutter også de to

kvadrantene ( I + II) som kun handler om «jeg´et «, definert gjennom mine fysiske og mine

psykiske disposisjoner. Det 6. felt forbereder dermed individet til møtet med omverden

og «den andre» (III.kvadrant), som begynner i 7.hus.

Det 6.felt tilsvarer på dyrekrets plan Jomfruen og planet plan Merkur.

III.KVADRANT: møte av seg Selv i speilet av verden

 

7.Felt: møte med den/det andre:

I det 7. felt møter individet for første gang den andre. "Den andre" er i

utgangspunktet hele omverden, alle mennesker og situasjoner som kommer individet i

møte. I ytterste konsekvens møter man i det 7.felt alltid seg selv -gjennom speilbildet av

sin omverden.*** Dette møtet handler – i likhet med første hus i hver kvadrant - om

kvadrantens prima materia. Det 7. felt er som et åpent vindu: her blåses det inn, i

samsvar med de kosmiske lovmessigheter, nøyaktig det som individet trenger å møte,

der & da, for sin egen utvikling. ***At tema partnerskap ofte blir forbundet med det

7.felt er astrologisk bare delvis riktig. Partnerskap er kun en av mange mulige former for

menneskets møte med seg Selv, via andre. Siden partnerrelasjoner oftest handler om

kjærlighet, er dette for de fleste et svært signifikant møte. Det kan dermed lett

«opphøyes» til ideen om at partnerskap er «selveste møtet». Sett fra en overordnet

astro-logikk er dette en misforståelse.

Det 7. felt tilsvarer på dyrekretsplan Vekten og planetplan Venus

8.Felt: binding til den andre & forvandling:

Det som i utgangspunktet bare var et luftig "begynnende" møte med andre, en

vind som blåste inn gjennom det åpne vinduet i det 7.felt og brakte med seg noe nytt

"utenfra", er ment å fortette og fordype seg i det 8.felt. De dype vannene i to eller flere

psyker binder seg til hverandre ****. Når terskelen til en viss dybde i bindingen

overskrides, settes en alkymisk prosess i gang. Meningen med alle alkymiske prosesser

er forvandling, metamorfose. Det som er forbrukt og utdatert i individets personlige og

transpersonlige evolusjon, og som har ligget i underverden i individets psyke (4) skal dø i

8.hus, slik at noe nytt kan bli født. Dette gamle psykiske materialet er noe, som man i sin

egen blindhet har vanskelig for å se, og kalles derfor for en (psykologisk) skygge. Det er

gjennom det dype, intense møtet med andre sjeler i det 8.felt, at man har sjansen til å

få øye på sin egen skygge. Utfordringen i det 8.felt er at man fort kan forveksle det man

ser i speilet slik at man tror kvisen på ens egen nese har sin opprinnelse "der ute" hos

"den andre". Denne misforståelsen er en projeksjon som ofte fører til at man denger løs

på speilbildet. En slik strategi undergraver og stopper opp all alkymisk forvandling. Det

er først når man bevisst realiserer at "den andre" bare er en budbringer, dvs. en

refleksjons av ens egen underverden, at nyfødselen virkelig kan skje. I grunnen er det

8.felt kilden til enorme rikdomspotensialer. Underverdens mørke rikdom kan bli forløst

gjennom den magiske setning: «jeg takker deg for at du viser meg et stykke av meg selv

og min rikdom som jeg ennå ikke selv ser»

**** Hvor lenge en slik binding består lar seg ikke kvantifisere eller måle i kronologiske tid .

Kvalitativt kunne man si: i beste tilfelle varer forbindelsen til den alkymiske prosessen er fullført

og individene har vokst inn i det neste stadiet av sin bestemmelse.

Det 8. felt tilsvarer på dyrekretsplan Skorpion og planetplan Pluto

9.Felt: meningsfylte møter & relasjoner:

Gamle mønstre (& monstre), utdaterte indre programmer og væremåter som ble

forvandlet i den alkymiske ovn i det 8. felt, gir fugl Fønix oppdrift til å stige ut av asken

og inn i det 9.felt. Har transformasjonen av det som trengte å dø (fordi det var allerede

dødt) virkelig skjedd i det forrige felt, kan individet nå i 9.felt høste fruktene. Dette er en

av grunnene til at det 9.felt er assosiert med begrepet «lykke». Vi lærer dermed at

genuin lykke ikke er en tilfeldighet, men resultatet av en forvandlingsprosess. Mennesket

begynner å se mening i alle sine møter, relasjoner og hendelser. Denne forståelsen

forsterker fornemmelsen av lykke ytterlige. Basert på denne overordnede forståelsen

kommer individet i 9.hus mer og mer i kontakt med sin visjon og sin misjon *****. Som

3.hus av den III.(relasjons-) kvadranten forstår man også at lykke og mening er noe som

er knyttet til felles utvikling- og i siste konsekvens aldri en ego-trip. I det 9.felt deler man

sin forståelse og sine horisonter- for eksempel gjennom alle typer Selv-utviklings (&

terapeutiske) prosesser. Det 9.hus er også det siste feltet i den «personlige» kvadranten

(I-III) og representere dermed potensielt den høyeste formen av subjektiv utvikling. Alt

som har blitt vunnet gjennom personlig visdom og erfaring i de første ni felt, er ment til å

finne sitt «personlige» høydepunkt i det 9.hus og skal etterhvert brukes i den IV.

Kvandranten, til å fremme den kollektive, transpersonlige og spirituelle evolusjonen.

Det 9. felt tilsvarer på dyrekretsplan Skytten og planetplan Jupiter

***** visjon + handling = misjon