DE 12 ASTROLOGISKE TEGNENE: Kort portrett

Når man begynner å studere astrologi, virker det som det er en jungel der ute, - et grenseløst hav av begreper, uttrykk og stikkord (som stikker mer eller mindre), som assosieres med hver av de tolv astrologiske arketypene. Det er typisk menneskelig å forvirre seg inn i mangfoldet av alle detaljene, vi ser ikke skogen for bare trær. Heldigvis finnes det noen overordnede prinsipper vi kan ta i bruk når vi kjenner oss overveldet av  informasjon. Trikset er alltid det samme: Vi krystalliserer ut essensen, vesenskjernen av det vi prøver å finne ut av.

I det følgende har jeg snekret sammen et miniportrett for hver av de 12 astrologiske arketypene, som kort og konsist fokuserer på hver arketyps essens. Har vi først forstått hva som utgjør den tematiske kjernen for et prinsipp, ordner resten -mangfoldet av de andre 1001 assosiasjoner- seg mer eller mindre av seg selv.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Værens essens: EnerChi.

3b1ec6b3da421d6df0101701f1f6c10a.jpg

" Og i begynnelsen var det EnerChi. Alt var EnerChi og EnerChi var Alt. " Det er slik jeg hadde begynt Livets Bok, hvis jeg hadde blitt bedt om å skrive den. Og det er sant, så sant som noe kan være, at alt i Livet, alle fenomener her på jorden i sin innerste atomkjerne er bygget av EnerChi. EnerChi er Livets mest basale valuta. Den går aldri tapt, den kan kun skifte form. Interessant nok, er dette et punkt som hardcore fysikere og spirituelle mestere kan være 100 prosent enige om. Det sies at alt i universet ble til gjennom The Big Bang. Den store EnerChi- fødselen blåste liv i hele universet. Dette var begynnelsen og alt utviklet seg som konsekvens av dette primære EnerChi-smell. Det er derfor (astro-) logisk at Væren, EnerChi´ens arketyp, er det første tegnet i dyrekretsen, startgropen for reisen gjennom Livets magiske sirkel. Derfor handler alt som assosieres med Vær-prinsippet, planeten Mars og det første hus, i sin yttterste konsekvens alltid om EnerChi-fenomener.  

Tyrens essens: Materie

Taurus.jpg

EnerChi er i utgangspunktet usynlig og uten kropp eller form. Den eksisterer på  atompartikelnivå som et rent energetisk fenomen. Fysikken lærer oss at materien, som alltid virker så fast og pålitelig, egentlig ikke er annet enn fortettet EnerChi. Den stolen du kanskje sitter på akkurat nå, er kun sammenpakket EnerChi. Slik er materiens lov, som virker gjennom Tyr- arketypen; komprimerer du EnerChi, manifesterer den seg i en konkret form. Derfor handler alle assosiasjoner med Tyr-prinsippet, Tyr-Venus og det andre hus, på en eller annen måte, i en eller annen form alltid om materielle fenomener.    

Tvillingens essens: Kommunikasjon

Fortettet EnerChi har blitt til fysisk materie. Manifestert materie har en tendens til å være statisk. Livet hadde vært (u)rimelig rigid hvis dyrekretsen hadde stoppet i Tyren. Alt hadde bare stått spikret fast på "sin plass". Derfor kommer det i tredje trinn et nytt element inn i spillet: bevegelse. Materien trer ut av sin statiske tilværelse og begynner å ta kontakt, å kommunisere med den fysiske omverdenen. Materien blir bokstavelig auto-mobil (  auto- "selv”, mobil- "bevegelig" ). Derfor handler alle assosiasjoner med Tvilling-prinsippet, Tvilling-Merkur og det tredje hus, i siste konsekvens alltid om kommunikasjonsfenomener.  

Krepsens essens: Psyken

De tre første stadiene av dyrekretsen handler i utgangs-punktet om fysisk utvikling, fra Livets basisvaluta EnerChi, via dens manifistering til materie, til dens kommunikative kontakt med omgivelsene.  I Krepsen, den fjerde etappen i reisen rundt zodiaken, blir psyken født. Livet utvider seg fra det rent biologiske og blir animert (ordet anima betyr "sjel"). Nå som sjelen er med i spillet, blir det a whole new ballgame. Vi kan føle, kjenne oss selv. Indre landskap åpenbarer seg, psykens vann begynner å renne. Derfor handler alle assosiasjoner med Kreps-prinsippet, Månen og det fjerde hus,i prinsippet alltid om psykiske fenomener.    

Løvens essens: Ego

Psykens (i utgangspunktet relativt kaotiske) indre vann samler seg ved dyrekretsens femte stasjon og danner et psykisk sentrum. Denne core kalles for ego, bokstavelig oversatt fra gresk:  Jeg. Ego´et er som solen som holder individets solsystem (galakse?..ordet ”sol” brukt tre ganger på to linjer…) sammen. I menneskets subjektivitet dreier alt seg rundt solen-egoet. Og slik skal det være, selv om ordet ego ofte blir forvekslet med egoistisk. Alle mennesker trenger å forme et "jeg" for å kunne kreere sitt eget liv. Å peile seg inn på mer transpersonlige oppgaver gir først virkelig mening når egoet er integrert i personligheten. Derfor handler alle assosiasjoner med Løve-prinsippet, Solen og det femte hus, i sin ytterste konsekvens alltid om egofenomener.    

Jomfruens essens: Bevissthet

Hadde dyrekretsen stoppet ved Løven, hadde mennesket bare vært opptatt av seg selv. Kort sagt: Vi hadde har vært psykt ego. Ingenting hadde eksistert utenfor ens egne subjektive rammer; - Livet hadde vært ren navlebeskuelse. Derfor er det bare logisk at Jomfruen symboliserer det neste skrittet i helhetens utvikling. På det sjette trinnet er ego´et nemlig ment å blir bevisst seg selv. Det subjektive univers skal sorteres, ordnes. Psykens opprinnelige kaos (Kreps) og selvskapende kraft (Løve) skal bringes sammen i en fornuftig form og funksjon. Derfor handler alle fenomener assosiert med Jomfru-prinsippet, Jomfru-Merkur og det sjette hus i siste konsekvens alltid om bevisstgjøringsfenomener.

Vektens essens: Balanse

Allerede fra første åndedrag blir en av Livets fremste lovmessigheter tydelig: Barnet puster inn -og kan ikke annet enn å puste tilsvarende...ut. Yin og Yang er i gang . Og deretter virker det meste å handle om balanse. Om å holde seg i balanse; fysisk, psykisk, i våre relasjoner og spirituelt. I alt vi er og gjør må vi tar hensyn til det komplementære, det "andre", det som mangler. Dyrekretsens dynamikk bekrefter dette: Alle 12 arketyper er energetisk forbundet med sitt balanseprinsipp gjennom usynlige akser. Livet virker å være, ER, en stor balanseakt. Derfor handler alle fenomener assosiert med Vekt-prinsippet, Vekt-Venus og det syvende hus i siste konsekvens alltid om balanserende fenomener.

Skorpionens essens: Transformasjon

Snakk om komplementært: Mens Tyren, 180 grader i opposisjon til Skorpionen, har som sin jobbeskrivelse å bygge opp materie, har Skorpionen den utakknemlige oppgaven å bryte det ned igjen. Derfor har Skorpionen det dårlige ryktet som dyrekretsens "killer". Det er selvfølgelig bare bullshit. Uten dette tilsynelatende dødelige prinsippet hadde vi virkelig vært ille ute: Livet hadde stoppet opp umiddelbart. Paradoksalt, men desto mer sant: Uten døden hadde Livet dødd. Det er Skorpionens prinsipp; "la det dø, så det nye kan blir født", som holder Livet i live. Å lære seg å gi slipp, å la gå det som for lengst har vært dødt (og som vi holder fast ved, fordi vi tror at det kanskje, kanskje, kanskje, fortsatt har noe å gi), er en av menneskets fremste oppgaver å lære. Transformasjonen er den magiske, alkjemiske prosessen som stadig fornyer Livet. Derfor handler alle fenomener assosiert med Skorpion- prinsippet, Pluto og det åttende hus i alle sine varianter alltid om transformasjonfenomener

Skyttens essens: Mening

Om man er det bevisst eller ikke: Vi er alle alltid på søken. På en søken etter mening. I siste konsekvens: Etter Livets mening og etter min plass i det Store og Hele. Ingenting er verre enn å føle at Livet er meningsløst, at ingenting føles betydningsfullt. Hva som gir mening, er svært individuelt og er noe hvert menneske må finne ut for seg selv. Til det formålet har Livet begavet oss med et søkergen, en medfødt inklinasjon til å søke og -forhåpentligvis- finne. Ingen bekymring: Den som virkelig genuint søker, den kommer også til å finne sine Eurekas. Dette søkergenet utgjør faktisk en 1/12-del av det vi er. Det betyr at vi i teorien bør kunne dedikere to timer av døgnet til søken etter mening. Men hvem gjør det ? Derfor handler alle fenomener assosiert med Skytte-prinsippet, Jupiter og det niende hus i siste konsekvens alltid om meningsfenomener. 

Stenbukkens essens: Ansvar

Ett av Livets mest kompromissløse prinsipper er at hvert menneske er 100 prosent ansvarlig for seg Selv og sitt liv. Og der mener man: Virkelig absolutt alt, uten unntak. Til og med det som virker å poppe opp "helt random" i ens liv og som tilsynelatende ikke har noen årsak i ens eget virke, er mitt ansvar. Ellers hadde det nemlig ikke banket på døren min. Å drive denne tøffe innsikten hjem, er Stenbukkens krevende oppgave. Her er det "ingen kjære mor": Alt ansvar som blir forsømt eller fornektet, blir uten pardon servert opp igjen. Og igjen. Til mennesket endelig hører etter, og svarer ved å ta an-svar. Ingen enkelt geskjeft (Olaf: for Stenbukken, - eller for oss…?), men noen må også ta denne jobben. Derfor handler alle assosiasjoner med Stenbukk-prinsippet, Saturn og det tiende hus alltid om ansvarsfenomener.      

Vannmannens essens: Frihet

Frihet. For et vidunderlig ord. Hvem elsker ikke frihet ? Det folk flest assosierer med tema frihet er: Jeg kan gjøre hva jeg vil. Det er selvsagt en veldig barnslig-naiv oppfatning av begrepet frihet. Å oppnå  genuin frihet er en laaaaang reise. Det gjelder å slippe mange, hvis ikke alle, psykologiske sandsekker, før frihetsfuglen virkelig kan stige opp. Å være fri betyr å til enhver tid kunne velge fritt fra hele spektrum av Livets valgmuligheter. Vi er ikke lenger låst til bestemte reaksjonsmønstre, filosofier eller væremåter, alle opsjoner er like-gyldige og har sin tid og sitt rom. Vannmannens høydeperspektiv erkjenner hva som er "opp" til enhver tid, og kan trekke frem den objektivt passende responsen, uten å dømme eller bedømme det. Å virkelig være fri, med alt det innebærer, forutsetter en høy grad av modenhet  og er i virkeligheten noe som ikke mange "kan ta". Derfor handler alle assosiasjoner med Vannmann-prinsippet, Uranus og det 11.hus i siste konsekvens alltid om frihetsfenomener.

Fiskenes Essens: AllEnHet

Mystikere har i alle tider gjentatt det samme mantra: Vi er alle ett. Vi kommer fra enheten, vi går tilbake til enheten - og i beste fall; vi husker det mens vi er i Livet. Men hvem gjør det ? Hvem husker sitt evige medlemskap i Club de Cosmos når hverdagens hamsterhjul spinner i rasende fart? Og det er nettopp det som er Fiskens hel-lige og hel-bredene agenda: Å vekke mennesket fra sin tornerosesøvn, fra illusjonen om at vårt lodd er å svømme i universets grenseløse hav, fortapt og ensom. Det motsatte er tilfelle når Fisken utvikles og integreres: Vi opplever (isteden for å ned-leve!) oss mer og mer som en vital ingrediens av ALL-EN-heten. Og som All-en er du aldri virkelig al-ene. Det er denne aller siste visdommen som Fisken ønsker å bringe hjem til oss. Slik at vi finner hjem, til det som er vårt en-este virkelige hjem, det som aldri kan gå tapt, som er utenfor tid og rom. Kosmos, den grenseløse AllEnHeten. 

 

IV. Kvadrant

10.Felt: transpersonlig lov & ansvar:

Trer man over den usynlige grensen mellom det 9 og 10.felt, beveger man seg inn

i enda en hel «ny» 6 arena av det menneskelige spektrum: det transpersonlige. Som

navnet tilsier, handler det om de dimensjoner av mennesket som går utover («trans-») det

rent personlige og subjektive. At hvert menneske «eier» en IV. kvadrant betyr at alle

individer har en andel i det objektive, kosmiske - selv om veldig få mennesker bevisst har

den IV kvadranten med på sin bevissthets-skjerm. Det er det 10.felt som åpner den

transpersonlige arena for individet. Her blir alt, som har blitt utkrystallisert i de

foregående 9 felt av personlige erfaringer, destillert og konsentrert. Objektive

lovmessigheter er målestokken i det 10.felt. Det som i det 9.felt kun eksisterte som

visjoner & misjoner, blir nå til et bindende kall. Universet har «kalt» og det er individets

an-svar å svare i form av en oppgave som har et samfunns- og universelt fokus.

Oppgaven implisere at det er noe (personlig-subjektivt) man må gi opp hvis man skal

oppfylle sin over-ordnede opp-gave. Man skal bli en «mester». For å kunne ivareta dette,

må grensen mellom ens egen og den andres skjebne respekteres.

6 I grunnen er den IV. kanskje den eldste av alle kvadrantene, den som står mest utenfor

tid & rom. Individets evige sjelelige indre kjerne føler seg nok mest hjemme i den IV.

kvadranten.

Det 10. felt tilsvarer på dyrekretsplan Stenbukk og på planetplan Saturn

11.Felt: transpersonlig humanitet & frihet:

Det 10. felt representerer den potensielt høyeste utvikling * av jordelementet. Man

kunne sagt at «jorden avsluttes» der (10). Man har steget opp til fjelltoppen -og nå i 11.

felt- gjelder det å ta et sprang som leder enda høyere opp. Mesteren på fjelltoppen (10)

skal nå forvandle seg (11) til en fugl som sprer sin vinger til å løfte- lufte seg opp i retning

av himmelen og stjernene. Her oppe er man ment til å ha høyde-perspektiv på det som

skjer «der nede» på jorden. Man inntar rollen av en observatør som -nettopp fordi man

har avstand- kan se løsninger man er blind for hvis man er for tett på Livets daglige

drama. Man er ment til å ha et slags planetperspektiv på alt. Visjonen (9) og ansvaret (10)

skal nå fortette seg til en altomfattende menneskelighet, en transpersonlig humanitet,

som ser alle som like-gyldige, enestående og samtidig forbundet ** på sin individuasjons

vei. Veien til den virkelig friheten går kun via det 11.felt – og er spesielt interessant, hvis

man husker at ansvaret, og kallet er forutsetningen(10)

 * Det 10.felt, som tilsvarer Stenbukk arketypen og hører til elementet «jord». I reisen gjennom den magiske astrologiske sirkelen fra 1 til 12, er dermed det 10. felt det siste «jord»-felt. På samme måte avslutter 9.felt, som tilsvarer Skytten, "ild"-feltet i syklusen, noe som indikerer at viljekraften,som er karakteristisk for ilden tydeligvis «mangler plass» i IV.kvadrant.

 ** In-divid betyr bokstavelig talt: u-delbart

Det 11. felt tilsvarer på dyrekretsplan Vannmannen og på planetplan Uranus.

12.Felt: transpersonlig All-Enhet

Det 11.felt bærer i seg potensialet til å katapultere mennesket som en rakett til sin

ypperste høyde av seg Selv som individ. *** Interessant nok suggererer det 12.felt at det

finnes enda et trinn før den vid- og for-underlige astrologiske sirkelen er komplett. Som

siste opp-gave skal det individuelle Selv løse seg opp og bli Alt med Ett. Det 12. felt kan

betraktes som jordens inngangsport til den kosmiske All-En-het -hjemmet til alt som var,

er og kommer til å være. Av alle arketypiske Livs-arenaer som de 12 felt representerer,

ligger dette området mest utenfor tid og rom. Samtidig bærer det 12. felt med seg

erfaringene fra alle de 11 foregående felt og kjenner dermed i grunnen «alt». Alle

potensialene eksisterer her, usynlige og som latente muligheter. Potensialene kan sove i

hundre (millioner) år til, eller kan kysses våkne akkurat nå !For at potensialet ikke skal falle

tilbake i sin transe, må den transporteres over den neste store terskel, ascendent-linjen.

Da beveger man seg inn i den neste runden av denne vidunderlige og evige sirkelen,

som blir til en spiral, der hver omgang fører til den neste, oppover, i retning helhet.

*** Og hva i all verdens land og rike kan komme etter dette? Bør ikke dette være visdommens siste ord og sykluset avsluttes her og nå ? Så at vi endelig kan gå på café og kose oss med en dobbel cortado og en cheesecake ?

Det 12. felt tilsvarer på dyrekretsplan Fiskene og på planetplan Neptun

II. KVADRANT: det psykiske

4.felt: psykisk råmaterie:

I det 4. felt blir psyken født. Det som ligger foran det 4. felt (felt 1-3), hadde isolert

sett kun vært en kropp uten psyke. Heldigvis er det slik at alle mennesker «har» alle

feltene/kvadranter i seg, slik at en kropp (I.kvadrant ) uten psyke (II.kvadrant), uten

relasjoner (III.kvadrant) og uten spirituelle dimensjoner (IV. kvadrant) ikke eksisterer. Når

man nå passerer den usynlige grensen mellom det 3. og 4. felt, kan man med rett påstår

at kroppen får «pustet inn psyken». I det første hus i den II. kvadraten blir den psykiske

energien født. Det psykiske rå-materialet i det 4.felt eksisterer kun på det indre plan i

individets indre rom. Det er her alt av individets indre bilder og følelser konstellerer seg. I

den forstand representerer det 4. felt hele landskapet av individets subjektive indre.

Psykiske prosesser er i stadig gjæring og danner et utgangspunkt for individets psykiske

inneklima.

Det 4. felt tilsvarer på dyrekretsplan Krepsen og på planetplan Månen

5.Felt: psykisk uttrykk

For at individets psykiske innsjø ikke forsumper og begynner å stinke av sitt eget

stagnerte indre vann, trengs det et slags avløp eller en ventil. Det er derfor den magiske

sirkelen beveger seg (astro-)logisk nok videre til det 5.feltet. Her får psyken en anledning

til å ut-trykke seg selv og komme ut av sitt eget skall. Alle impresjonener som har samlet

seg i det 4.felt blir i 5. felt omdannet til emosjonelle ekspresjoner. Ved å snu sin psykiske

innside ut, begynner individet å tydeliggjøre et «jeg» både for seg selv og overfor andre.

En identitet kan begynne å forme seg. Gjennom kontinuerlig selv-uttrykk kreerer individet

i 5.felt etter hvert et bilde av hvem det er. Mennesket blir på den måten mer og mer

skaperen av sitt eget Liv og mer sentrert i sitt eget midtpunkt. Individet blir til solen i sitt

eget solsystem.

Det 5. felt tilsvarer på dyrekrets plan Løven og planet plan Solen

6.Felt: psykisk bevisstgjøring :

Det psykiske råmaterialet (4) har begynt å forme et sentrum i seg selv (5) og lærer å

artikulere sin psykiske identitet via selv-ut-trykket (5). For at individet ikke skal bli sittende

fast i subjektive og jeg-fikserte oppfatninger, trenger psyken, nå i neste utviklingstrinn, det

6. felt, å lære å bli bevisst på seg selv. I det 6. felt begynner psyken å belyse seg selv og

sine egne psykologisk prosesser. Følelser (4) og emosjoner (5) blir fordøyet og

bearbeidet. Det 6. felt er det siste felt i den psykiske kvadraten (II) og avslutter også de to

kvadrantene ( I + II) som kun handler om «jeg´et «, definert gjennom mine fysiske og mine

psykiske disposisjoner. Det 6. felt forbereder dermed individet til møtet med omverden

og «den andre» (III.kvadrant), som begynner i 7.hus.

Det 6.felt tilsvarer på dyrekrets plan Jomfruen og planet plan Merkur.

III.KVADRANT: møte av seg Selv i speilet av verden

 

7.Felt: møte med den/det andre:

I det 7. felt møter individet for første gang den andre. "Den andre" er i

utgangspunktet hele omverden, alle mennesker og situasjoner som kommer individet i

møte. I ytterste konsekvens møter man i det 7.felt alltid seg selv -gjennom speilbildet av

sin omverden.*** Dette møtet handler – i likhet med første hus i hver kvadrant - om

kvadrantens prima materia. Det 7. felt er som et åpent vindu: her blåses det inn, i

samsvar med de kosmiske lovmessigheter, nøyaktig det som individet trenger å møte,

der & da, for sin egen utvikling. ***At tema partnerskap ofte blir forbundet med det

7.felt er astrologisk bare delvis riktig. Partnerskap er kun en av mange mulige former for

menneskets møte med seg Selv, via andre. Siden partnerrelasjoner oftest handler om

kjærlighet, er dette for de fleste et svært signifikant møte. Det kan dermed lett

«opphøyes» til ideen om at partnerskap er «selveste møtet». Sett fra en overordnet

astro-logikk er dette en misforståelse.

Det 7. felt tilsvarer på dyrekretsplan Vekten og planetplan Venus

8.Felt: binding til den andre & forvandling:

Det som i utgangspunktet bare var et luftig "begynnende" møte med andre, en

vind som blåste inn gjennom det åpne vinduet i det 7.felt og brakte med seg noe nytt

"utenfra", er ment å fortette og fordype seg i det 8.felt. De dype vannene i to eller flere

psyker binder seg til hverandre ****. Når terskelen til en viss dybde i bindingen

overskrides, settes en alkymisk prosess i gang. Meningen med alle alkymiske prosesser

er forvandling, metamorfose. Det som er forbrukt og utdatert i individets personlige og

transpersonlige evolusjon, og som har ligget i underverden i individets psyke (4) skal dø i

8.hus, slik at noe nytt kan bli født. Dette gamle psykiske materialet er noe, som man i sin

egen blindhet har vanskelig for å se, og kalles derfor for en (psykologisk) skygge. Det er

gjennom det dype, intense møtet med andre sjeler i det 8.felt, at man har sjansen til å

få øye på sin egen skygge. Utfordringen i det 8.felt er at man fort kan forveksle det man

ser i speilet slik at man tror kvisen på ens egen nese har sin opprinnelse "der ute" hos

"den andre". Denne misforståelsen er en projeksjon som ofte fører til at man denger løs

på speilbildet. En slik strategi undergraver og stopper opp all alkymisk forvandling. Det

er først når man bevisst realiserer at "den andre" bare er en budbringer, dvs. en

refleksjons av ens egen underverden, at nyfødselen virkelig kan skje. I grunnen er det

8.felt kilden til enorme rikdomspotensialer. Underverdens mørke rikdom kan bli forløst

gjennom den magiske setning: «jeg takker deg for at du viser meg et stykke av meg selv

og min rikdom som jeg ennå ikke selv ser»

**** Hvor lenge en slik binding består lar seg ikke kvantifisere eller måle i kronologiske tid .

Kvalitativt kunne man si: i beste tilfelle varer forbindelsen til den alkymiske prosessen er fullført

og individene har vokst inn i det neste stadiet av sin bestemmelse.

Det 8. felt tilsvarer på dyrekretsplan Skorpion og planetplan Pluto

9.Felt: meningsfylte møter & relasjoner:

Gamle mønstre (& monstre), utdaterte indre programmer og væremåter som ble

forvandlet i den alkymiske ovn i det 8. felt, gir fugl Fønix oppdrift til å stige ut av asken

og inn i det 9.felt. Har transformasjonen av det som trengte å dø (fordi det var allerede

dødt) virkelig skjedd i det forrige felt, kan individet nå i 9.felt høste fruktene. Dette er en

av grunnene til at det 9.felt er assosiert med begrepet «lykke». Vi lærer dermed at

genuin lykke ikke er en tilfeldighet, men resultatet av en forvandlingsprosess. Mennesket

begynner å se mening i alle sine møter, relasjoner og hendelser. Denne forståelsen

forsterker fornemmelsen av lykke ytterlige. Basert på denne overordnede forståelsen

kommer individet i 9.hus mer og mer i kontakt med sin visjon og sin misjon *****. Som

3.hus av den III.(relasjons-) kvadranten forstår man også at lykke og mening er noe som

er knyttet til felles utvikling- og i siste konsekvens aldri en ego-trip. I det 9.felt deler man

sin forståelse og sine horisonter- for eksempel gjennom alle typer Selv-utviklings (&

terapeutiske) prosesser. Det 9.hus er også det siste feltet i den «personlige» kvadranten

(I-III) og representere dermed potensielt den høyeste formen av subjektiv utvikling. Alt

som har blitt vunnet gjennom personlig visdom og erfaring i de første ni felt, er ment til å

finne sitt «personlige» høydepunkt i det 9.hus og skal etterhvert brukes i den IV.

Kvandranten, til å fremme den kollektive, transpersonlige og spirituelle evolusjonen.

Det 9. felt tilsvarer på dyrekretsplan Skytten og planetplan Jupiter

***** visjon + handling = misjon

I. KVADRANT: DET FYSISKE

 

1.felt: fysisk energi

EnerChi kommer fra kosmos og er disponibelt til enhver tid, overalt

EnerChi kommer fra kosmos og er disponibelt til enhver tid, overalt

Det 1. felt handler om det mest fundamentale av Livets valutaer: energi. Uten fysisk energi skjer ingenting, nada, niks. Det er derfor bare astro-logisk at det 1. felt introduserer energi som prima materie *. Fysisk energi er i utgangspunkt usynlig- en arv fra 12. feltet ligger foran. Det 12. felt er den tids- og rom-løse kilden til universets grenseløse potensialer. Når potensialene nå trer over AC grensen til det 1. felt er den første «formen» potensialene tar, EnerChi. EnerChi har ingen kropp, samtidig eksisterer den som fysisk fenomen. Energi kan man fysisk kjenne, selv om den er usynlig og vanskelig å sette fingeren på. I det 1. felt handler (bokstavelig) alt om hvordan individet genererer enerChi og hvordan den fysiske dynamoen lades opp slik at resten av systemet har et energetisk utgangspunkt den kan «jobbe med». EnerChi´en som gires opp i første feltet gir ladning til alt annet som skjer i de følgende feltene. Jeg er fristet til å kalle det for enerChi, etter det gamle Taoistiske begrep av «chi», som universets urstoff.

Det 1. felt tilsvarer på dyrekretsplan Væren og på planetplan Mars

2. felt: fysisk materie:

Arnie i sine beste dager er et glimrende eksempel for fortettet fysisk materie !

Arnie i sine beste dager er et glimrende eksempel for fortettet fysisk materie !

Når energi fortetter seg, blir det til fysisk materie. I det 2.felt blir det konkret fysisk form. Energien har samlet seg til en kropp, til en substans. Alt som man kan ta på og man «har»** hører til det 2. felt. Det 2. felt handler derfor om fenomener som er forbundet med konkret fysisk materie: det man tar til seg av materiell føde, det man eier av materielle «goder», det som samler seg. Alt som manifesterer seg av sanselige-stofflige fenomener på jorden har sitt hjem i det 2.felt.

** I denne sammenheng kan vi bruke de to modalverbene for å tydeligjøre forskjellen mellom felt 1 og 2: i 2.felt «har» man noe, i 1. felt «er» energien bare.

Det 2. felt tilsvarer på dyrekretsplan Tyren og på planetplan Venus.

3.felt: fysisk bevegelse:

Kinestetisk (=bevegelses) energi 

Kinestetisk (=bevegelses) energi 

Energien fra det 1.felt fortetter seg i det 2.felt til fysisk substans. For at materien ikke skal stagnere (og Livet ikke bli for statisk og kjedelig), trengs det tredje fysiske moment: det kinestetiske. Eller på godt norsk: bevegelse. Det er først i 3.felt at den fysiske substansen begynner å bevege seg ut i det fysiske rommet. Den fysiske kroppen kommuniserer utover sine materielle grenser. Uten dette skrittet inn i 3.felt hadde det fysiske kun vært begrenset til sin egen form, ingen kontakt utover sine fysiske grenser hadde vært mulig. Det er derfor all konkret fysisk bevegelse har sin opprinnelse i det 3. felt.

Det 3. felt tilsvarer på dyrekretsplan Tvillingene og på planetplan Merkur.

de 7 utviklingstrinn av Vekten

Vekten: Fra pleaser til ubetinget kjærlighet

7: kosmisk kjærlighet; elsker ubetinget alt & alle; i balanse med universet; partner til alle, bringer fred & skjønnhet til menneskeheten, kjærlighetsgud/inne,

6: benådet kunst(ner), perfekt partner, harmoni i tanker og handling, behersker balanseprinsippet; formulerer & lever i samsvar med partnerskap & relasjonens grammatikk, virker harmoniserende på andre,

5: selvreflektert, utpreget estetisk sans, kunstnerisk, balansert, partnerskap som terapi, har forstått at partneren er en part (=del) av seg selv, fredsmegler, edel, jeg & deg i balanse; komplementerende

4: diplomatisk, elegant, attraktiv, partnerskaplig innstilt, inkluderende, (med-)delende

3: opportunistisk, aggressiv tenker (uten å handle), parfymert, artifisiell, snillisme, pleasing, billig romantikk; venter på prinsen på den hvite hesten, nyresykdommer,blasert; konfliktsky, pseudo-harmonisk

2: overestetisert; ubestemt, vag, svak, sminker sannheten, «make up» (= bostavelig, late som), avveier alt /vipper frem og tilbake, tenker seg selv i senk, feighet

1: dekadent, inaktiv, handlingsvak; pseudoharmoni, hyggelig, gjerningsmann fra skrivebord (undertegner dødsdom uten å gjøre hendene skitne), fraværende ”jeg”, helt energiløs

 Copyright Olaf Rademacher, 2014

De 7 utviklingstrinn av Vannmann prinsippet

               Vannmann: Fra nervesykdom til Mennesket

7: All-omfattende humanitet, kosmisk bevissthet; visdom , åndelig kanal for det guddommelige (ekte kanalisering), med hodet i himmelen, dans med planetene; plukker opp signalene fra himmelen (på bølgelengde med kosmos), ser fremtiden, u-delbar (in-dividere) forbundet med alt og alle, master(ess) of the options

6: ekte frihet, den gudommelige narren, genialt (Einstein/Niels Bohr etc.), full «individuasjon», superhjerne, ser i fremtiden, den store over- & utsikten, menneske-venn (av alle !); kan stille seg fritt inn på alle bølgelengder; antenner mot himmelen, fremdriver evolusjonen & kollektivt utvikling, topp astrolog, hjelper andre å utvikle sin originalitet, hjelper andre å befri seg selv, like-gyldighet (det ene er like gyldig som det andre), mindfullness mester

5: genuint original-kreativ, ukonvensjonell, innovativ, oppfinner, samfunnsvisjoner (arkitekter), unikt, gjenkjenner det som er enestående i seg selv og andre, foran sin tid, oppfinnsom, positivt ”detached; ser Livets fenomener fra fugleperspektivet, ego og Selvet begynner å komme i balanse, mind-full, hjerte og hode kommer i balanse, ekte venn, gruppe ånd/ åndelig fellesskap; humanitær leder,

4: vennskap, spontanitet, gruppe-bevissthet, revolusjonær, morsomt, humor, progressivt, revolusjonær, astronom, individuelt, lik blant like, pilot (styre andre i luften)

3: nervøsitet, mangel av kontinuitet, klassens klovn, eksentrisk, urolig, hopper fra det ene til det andre, ateist, ned-latende (bor i elfenbenstårnet); opphengt i venners meninger; liksom-spådom: teletorget (Laila, medfødte evner, spår din fremtid for 29, 90 kroner/ minutt), dårlige overraskelser, uten bakkekontakt, tankespinn, humbug-astrolog eller clairvoyant

2:  anarkistisk, i opposisjon mot alt, utstøtt, sprø, virrer, bryr seg ikke, nervesykdom; falsk venn; hektet på Internett & gaming, fortapt i verdensrommet, «spac´a», ulykkesfugl> tiltrekker seg ulykker,

1: galskap; anarki, uten sentrum, kretser rundt sin egen periferi, terrorist, ingen kontakt med sitt hjerte, i lukket avdeling/psykiatri

copyright, Olaf Rademacher, 2014

de 7 utviklingstrinn av Stenbukk-prinsippet

Stenbukk: Fra fariseer til åndelige mester

2f4309f478eb1fabd7c57b533a60050f.jpg

7: åndelig mester, i ett med skjebnen, formulerer kosmiske lovmessigheter, kosmisk autoritet , ER objektiviteten,

6: i ett med sitt kall, tar overordnet ansvar (samfunn, menneskeheten), utkrystalliserer sannhet, klar som krystall, hjelper andre å finne sitt kall/sin oppgave, ser det essensielle, konsentrert om sin kjernenatur, forstår sitt karma, den karmiske lov, overordnet etikk, Yoga-mester, kjenner og formidler Livets grammatikk, det subjektive & det objektive har blitt ett,

5:  klar (som den kalde luften på fjellet), rene motiver, krystall, disiplin, modenhet, virkelig voksen, konsentrert, objektivitet, ekte autoritet, yoga, when the going gets tough, the tough get going, displin til lykke, rettferdig dommer, ekte autoritet, utholdenhet, tydelig leder,

4:  tar ansvar for sitt liv, det subjektive blir skilt fra det objektive, rettferdighet, alvorlig, rak i ryggen, sterk immunsystem, displinert, bevarende, konsentrert, barnet & den voksne kommer i balanse, kjenner og aksepterer grenser (sine egne og andres), fjellfører, systematisk,

3: sta, begrenset og begrensende, går rask i selvforsvar, for streng, (meg seg selv og andre), ueberautoritaer, stengt for input, firkantet, kategorisk, Tante Sofie, reumatisk, stiv, mye dårlig samvittighet (uten at det har hold i realiteten), moraliserende (moral-politi), låst i fortiden, formelt, upersonlig, ueberansvar,

2: dømmende (seg selv og andre), tungt, ufølsomt, rigid, selvrettferdig, gjerrig, skyldfølelse, "født gammel", i motstand mot alt, bærer for mye ansvar som ikke er ”eget”, bremser alt,

1: depresjon, kald, hard, ubarmhjertig, kronisk syk, straff-ende, erkekonservativ

 

copyright Olaf Rademacher, 2014

de 7 utviklingstrinn av Skytte-prinsippet

Skytten: Fra Lykkepiller til Visdom

7: visdom, komplett Selv-utviklet, 100 % i samsvar med sin visjon & misjon, total lykkelig uansett omstendigheter, subjektivitet og objektivitet har blitt ett, religiøsitet uten «-isme» og bestemt trosretning,

6: store overordnede visjoner, handler ut i fra det store bildet, finner betydning i alt, Zen bueskytter som treffer målet uten å sikte, ser (genuint) det positive i alt, vet at Alt i Livet i siste konsekvens eren velsignelse og har en mening, spirituell veileder (uten egen agenda), syntese, hjelper andre mennesker å komme i kontakt med sine egne visjon, misjon & mening, «beyond therapy», inspirerer andre, har søkt OG funnet,åndelig veileder (ekte «guru»),

5: virksom terapeut, visjonært, ekte filosof (filo=elsker sofia=visdom) ; begeistring (geist=ånd), entusiasme, kan tyde livet (be=tydning) & sine symboler, lever sitt liv i samsvar med en overordnet mening, med ett ben i det subjektive & ett i det objektive, brobygger mellom det personlige & det trans-personlige,

4: satser på selvutvikling, går i terapi, på et genuint søken, utvikling av ekte tro, positiv innstilt, tolerant, målrettet (pilen peker oppover), suksessfullt, jovialt (fra =jupiter), ekspansivt, målsetninger er forbundet med et mer transpersonlig mening, grunnleggende optimisme

3: jet-setter, bedrevitende (alle har lov til å ha min mening), overtroisk, pseudo-søkende, blind positiv tenking, no-problem mentalitet, glemmer detaljer, ønsketenkning, leverproblemer, falsk guru, flukt i ytre reiser, «akademisk» filosof,

2: arrogant, patetisk, teatralsk, overflatisk, pseudo- religiøs (tro uten erfaring), blind mål fiksering, totalitær, eksessivt, lykkepiller, gambling/lykkespille (jakt etter lykken), låst i sin tro på systemet,

1: oppblåst; foraktende, korsfarer (tvinger sin tro på andre med vold), inkvisisjon, misjonær som frelser med vold.

Copyright Olaf Rademacher, 2014

 

de 7 utviklingstrinn av Skorpion-prinsippet

                                                                           Skorpion: Fra Mani til Alkymi

7: ekte Alkymist som kan forvandle alt til gull; underverden, verden og verdensrommet er forbundet; mester av metamorfosen, har overvunnet døden, behersker reinkarnasjonens lover, ER perfekt,

6: transformasjonens spesialist, hvit magi, fuglen føniks,rollemodell/ideal, uten redsel,  blitt til sommerfuglen (ferdig med larve stadiet), ekte sjaman, veileder gjennom underverden, kan hjelpe andre å hente skatten fra kjelleren opp til lyset,

5: kommittert til (en) idealistisk sak  , selv-løs, uredd, harmoni etter man har gått gjennom konflikten, «kan» omprogrammering, eros som instrument til forvandling, røntgenblikk, ser gjennom all bullshit, dype relasjoner, reinkarnasjons-terapeut, dybde-terapi, skygge-terapeut, vet når tiden er inne til  å la et gammelt tema dø, slik at det nye kan bli født,

4: stiger frivillig ned i underverden; tør å se på sine skygger; vet å gi slipp, på veien ut av, ofrer seg selv for en høyere mening, idealisme, intensitet, konstruktivt «trykk», lidenskapelig, konstruktiv binding, konseptuell tenkning,

3: avmakt, projeksjon, preget av sine (egne) forestillinger, bundet til gamle bilder, perfeksjonisme , mørkredd, forfører; okkultisme; banning (faen i helvete!), overkjører andres verdier eller blir overkjørt, fakir (fra ordet ”fake” !), gerilja, snikskytter, auto-aggressiv sykdom, «fan»; sjalusi, fort forbannet, »proppfull vulkan», fortrengende, depresjon, magnet for andres projeksjoner, fanget i andres forestillinger om hvem man skal være, det undertrykte, blinde affirmasjoner, holder på «død og pine» fast på et bestemt bilde

2: besettelser, fiksjoner, tilhørighet, avhengighet (co-dependent), ekstremist, seksuelle besettelser, forbanner, hektet, perversjon, selvpining, tiltrekning til det (v)onde, føler seg verdiløs, opplever andre som verdiløse, avhengighet, antibiotisk, kjønnsykdommer

1: manisk, sadistisk (sado/maso), selv-ødeleggelse ; satanist; det onde; helvete, svart magi; sex-magi, hekseri, voodoo

 

 

 

 

 

 

 

 

de 7 utviklingstrinn av Jomfru-prinsippet

Jomfru: Fra vask tvang til kosmisk bevissthet

7: i kosmisk tjeneste; guddommelige lege; altomfattende bevissthet, super-mind(-full), realisering av det guddommelige på jorden, det «altomsluttende», Demeter (gudinne av den kultiverte natur), det realiserte potensialet,

6: helbredelse, formidler av Livets grammatikk, mester i det å vite hva som passer (på alle plan); universell forfatter, bevissthetsarbeider, helhetsmedisiner, ekspert på helhetlig ernæring, drømmearbeid, brobygging mellom himmel og jord (begge veier !), læremester,

5: fornuften og det irrasjonelle kommer i balanse; genuin beskjedenhet; fremragende vitenskap, fredsmekler som kan forsone motparter, utmerket pedagog, hjelper andre med å bevisstgjøre seg Selv; helhetlig økonom; realitet og fiksjon møtes, renhet («pure»), flyt i hverdagen,

4: ordenssans, økonomisk klok, pedagogisk, nøktern, god strateg, psykoanalytiker; beredskap til kompromiss, flittig/ arbeidsom, smart, sakkyndig, selektiv,

3: den indre kritiker, smålig, snever, bare det bevisbare gjelder, guvernante, gml. jomfru, inntørket, grå mus, kortsiktig, kjedelig, uten drømmer; frigid; klinisk, steril, sarkastisk, redd, må forbli uskyldig («ikke min feil») , redd for å gjøre feil, tilpasser seg til selvutslettelse, hodestyrt, byråkrat, overforsiktig,

2: kontrollfreak, pedantisk, veldig engstelig, trangsynt, overkritisk (mot seg selv og andre); desillusjonert, arbeidsnarkoman, hypokonder, overrasjonell,

1: fobisk, angst for absolutt alt, vasketvang, Kafka-realitet

 

Copyright Olaf Rademacher, 2014

 

 

 

 

 

de 7 utviklingstrinn av Løve-prinsippet

                                                               Løve: Fra falsk konge til ubetinget kjærlighet

7: ett med universets senter; gudommelig kreativitet; solar kraft: gir til alle uten å forbruke seg selv; gudommelig hjertekraft; i flyt med det evige her & nå; det personlig-subjektive ego og det objektiv-transpersonlige Selv har blitt ett; ubetinget kjærlighet, meditasjon, JA til Alt

6: den ekte kongen; grenseløst giverkraft, stort hjerte, lekende skaperglede; 100 % til stede; hviler i sitt senter, hersker over sitt liv, karisma; som en sol for andre

5: godt sentrert; kjenner sin identitet, elsker Livet; elsker å leve sitt liv; generøs, genuin giver; gleder seg selv; utstråling; varmekilde; Livet som lek; hjelper andre å finne sitt senter og kreative kraft; god leder; fruktbar kreativitet

4: selvbevissthet, kraftfull, leve og la leve, modig, vet hvem man er, uttrykksfullt,  emosjonell, ekte stolthet, selvsikkerhet, viljestyrke, vital, maskulin, leken

3:  subjektivt fiksert på sine egne ønsker, trenger hele tiden bekreftelse på sin viktighet (applaus fra fotfolket!), må alltid være best & størst, bråkete, over-sexed (alltid på rypejakt), playboy; kongen på haugen, «ut-festet», overidentifisert; overmot, falsk stolthet

2: maktmennesker, bortskjemt (kongebarnet), den falske kongen (i eventyr), oppblåst, utnytter de svake, drama-queen, hjerteproblemer

1: super-egoist, jeg-fiksert (universet snurrer bare rundt meg), Nero-syndrom; kolerisk, tyrannisk

 

Copyright Olaf Rademacher, 2014