DE 12 ASTROLOGISKE TEGNENE: Kort portrett

Når man begynner å studere astrologi, virker det som det er en jungel der ute, - et grenseløst hav av begreper, uttrykk og stikkord (som stikker mer eller mindre), som assosieres med hver av de tolv astrologiske arketypene. Det er typisk menneskelig å forvirre seg inn i mangfoldet av alle detaljene, vi ser ikke skogen for bare trær. Heldigvis finnes det noen overordnede prinsipper vi kan ta i bruk når vi kjenner oss overveldet av  informasjon. Trikset er alltid det samme: Vi krystalliserer ut essensen, vesenskjernen av det vi prøver å finne ut av.

I det følgende har jeg snekret sammen et miniportrett for hver av de 12 astrologiske arketypene, som kort og konsist fokuserer på hver arketyps essens. Har vi først forstått hva som utgjør den tematiske kjernen for et prinsipp, ordner resten -mangfoldet av de andre 1001 assosiasjoner- seg mer eller mindre av seg selv.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Værens essens: EnerChi.

3b1ec6b3da421d6df0101701f1f6c10a.jpg

" Og i begynnelsen var det EnerChi. Alt var EnerChi og EnerChi var Alt. " Det er slik jeg hadde begynt Livets Bok, hvis jeg hadde blitt bedt om å skrive den. Og det er sant, så sant som noe kan være, at alt i Livet, alle fenomener her på jorden i sin innerste atomkjerne er bygget av EnerChi. EnerChi er Livets mest basale valuta. Den går aldri tapt, den kan kun skifte form. Interessant nok, er dette et punkt som hardcore fysikere og spirituelle mestere kan være 100 prosent enige om. Det sies at alt i universet ble til gjennom The Big Bang. Den store EnerChi- fødselen blåste liv i hele universet. Dette var begynnelsen og alt utviklet seg som konsekvens av dette primære EnerChi-smell. Det er derfor (astro-) logisk at Væren, EnerChi´ens arketyp, er det første tegnet i dyrekretsen, startgropen for reisen gjennom Livets magiske sirkel. Derfor handler alt som assosieres med Vær-prinsippet, planeten Mars og det første hus, i sin yttterste konsekvens alltid om EnerChi-fenomener.  

Tyrens essens: Materie

Taurus.jpg

EnerChi er i utgangspunktet usynlig og uten kropp eller form. Den eksisterer på  atompartikelnivå som et rent energetisk fenomen. Fysikken lærer oss at materien, som alltid virker så fast og pålitelig, egentlig ikke er annet enn fortettet EnerChi. Den stolen du kanskje sitter på akkurat nå, er kun sammenpakket EnerChi. Slik er materiens lov, som virker gjennom Tyr- arketypen; komprimerer du EnerChi, manifesterer den seg i en konkret form. Derfor handler alle assosiasjoner med Tyr-prinsippet, Tyr-Venus og det andre hus, på en eller annen måte, i en eller annen form alltid om materielle fenomener.    

Tvillingens essens: Kommunikasjon

Fortettet EnerChi har blitt til fysisk materie. Manifestert materie har en tendens til å være statisk. Livet hadde vært (u)rimelig rigid hvis dyrekretsen hadde stoppet i Tyren. Alt hadde bare stått spikret fast på "sin plass". Derfor kommer det i tredje trinn et nytt element inn i spillet: bevegelse. Materien trer ut av sin statiske tilværelse og begynner å ta kontakt, å kommunisere med den fysiske omverdenen. Materien blir bokstavelig auto-mobil (  auto- "selv”, mobil- "bevegelig" ). Derfor handler alle assosiasjoner med Tvilling-prinsippet, Tvilling-Merkur og det tredje hus, i siste konsekvens alltid om kommunikasjonsfenomener.  

Krepsens essens: Psyken

De tre første stadiene av dyrekretsen handler i utgangs-punktet om fysisk utvikling, fra Livets basisvaluta EnerChi, via dens manifistering til materie, til dens kommunikative kontakt med omgivelsene.  I Krepsen, den fjerde etappen i reisen rundt zodiaken, blir psyken født. Livet utvider seg fra det rent biologiske og blir animert (ordet anima betyr "sjel"). Nå som sjelen er med i spillet, blir det a whole new ballgame. Vi kan føle, kjenne oss selv. Indre landskap åpenbarer seg, psykens vann begynner å renne. Derfor handler alle assosiasjoner med Kreps-prinsippet, Månen og det fjerde hus,i prinsippet alltid om psykiske fenomener.    

Løvens essens: Ego

Psykens (i utgangspunktet relativt kaotiske) indre vann samler seg ved dyrekretsens femte stasjon og danner et psykisk sentrum. Denne core kalles for ego, bokstavelig oversatt fra gresk:  Jeg. Ego´et er som solen som holder individets solsystem (galakse?..ordet ”sol” brukt tre ganger på to linjer…) sammen. I menneskets subjektivitet dreier alt seg rundt solen-egoet. Og slik skal det være, selv om ordet ego ofte blir forvekslet med egoistisk. Alle mennesker trenger å forme et "jeg" for å kunne kreere sitt eget liv. Å peile seg inn på mer transpersonlige oppgaver gir først virkelig mening når egoet er integrert i personligheten. Derfor handler alle assosiasjoner med Løve-prinsippet, Solen og det femte hus, i sin ytterste konsekvens alltid om egofenomener.    

Jomfruens essens: Bevissthet

Hadde dyrekretsen stoppet ved Løven, hadde mennesket bare vært opptatt av seg selv. Kort sagt: Vi hadde har vært psykt ego. Ingenting hadde eksistert utenfor ens egne subjektive rammer; - Livet hadde vært ren navlebeskuelse. Derfor er det bare logisk at Jomfruen symboliserer det neste skrittet i helhetens utvikling. På det sjette trinnet er ego´et nemlig ment å blir bevisst seg selv. Det subjektive univers skal sorteres, ordnes. Psykens opprinnelige kaos (Kreps) og selvskapende kraft (Løve) skal bringes sammen i en fornuftig form og funksjon. Derfor handler alle fenomener assosiert med Jomfru-prinsippet, Jomfru-Merkur og det sjette hus i siste konsekvens alltid om bevisstgjøringsfenomener.

Vektens essens: Balanse

Allerede fra første åndedrag blir en av Livets fremste lovmessigheter tydelig: Barnet puster inn -og kan ikke annet enn å puste tilsvarende...ut. Yin og Yang er i gang . Og deretter virker det meste å handle om balanse. Om å holde seg i balanse; fysisk, psykisk, i våre relasjoner og spirituelt. I alt vi er og gjør må vi tar hensyn til det komplementære, det "andre", det som mangler. Dyrekretsens dynamikk bekrefter dette: Alle 12 arketyper er energetisk forbundet med sitt balanseprinsipp gjennom usynlige akser. Livet virker å være, ER, en stor balanseakt. Derfor handler alle fenomener assosiert med Vekt-prinsippet, Vekt-Venus og det syvende hus i siste konsekvens alltid om balanserende fenomener.

Skorpionens essens: Transformasjon

Snakk om komplementært: Mens Tyren, 180 grader i opposisjon til Skorpionen, har som sin jobbeskrivelse å bygge opp materie, har Skorpionen den utakknemlige oppgaven å bryte det ned igjen. Derfor har Skorpionen det dårlige ryktet som dyrekretsens "killer". Det er selvfølgelig bare bullshit. Uten dette tilsynelatende dødelige prinsippet hadde vi virkelig vært ille ute: Livet hadde stoppet opp umiddelbart. Paradoksalt, men desto mer sant: Uten døden hadde Livet dødd. Det er Skorpionens prinsipp; "la det dø, så det nye kan blir født", som holder Livet i live. Å lære seg å gi slipp, å la gå det som for lengst har vært dødt (og som vi holder fast ved, fordi vi tror at det kanskje, kanskje, kanskje, fortsatt har noe å gi), er en av menneskets fremste oppgaver å lære. Transformasjonen er den magiske, alkjemiske prosessen som stadig fornyer Livet. Derfor handler alle fenomener assosiert med Skorpion- prinsippet, Pluto og det åttende hus i alle sine varianter alltid om transformasjonfenomener

Skyttens essens: Mening

Om man er det bevisst eller ikke: Vi er alle alltid på søken. På en søken etter mening. I siste konsekvens: Etter Livets mening og etter min plass i det Store og Hele. Ingenting er verre enn å føle at Livet er meningsløst, at ingenting føles betydningsfullt. Hva som gir mening, er svært individuelt og er noe hvert menneske må finne ut for seg selv. Til det formålet har Livet begavet oss med et søkergen, en medfødt inklinasjon til å søke og -forhåpentligvis- finne. Ingen bekymring: Den som virkelig genuint søker, den kommer også til å finne sine Eurekas. Dette søkergenet utgjør faktisk en 1/12-del av det vi er. Det betyr at vi i teorien bør kunne dedikere to timer av døgnet til søken etter mening. Men hvem gjør det ? Derfor handler alle fenomener assosiert med Skytte-prinsippet, Jupiter og det niende hus i siste konsekvens alltid om meningsfenomener. 

Stenbukkens essens: Ansvar

Ett av Livets mest kompromissløse prinsipper er at hvert menneske er 100 prosent ansvarlig for seg Selv og sitt liv. Og der mener man: Virkelig absolutt alt, uten unntak. Til og med det som virker å poppe opp "helt random" i ens liv og som tilsynelatende ikke har noen årsak i ens eget virke, er mitt ansvar. Ellers hadde det nemlig ikke banket på døren min. Å drive denne tøffe innsikten hjem, er Stenbukkens krevende oppgave. Her er det "ingen kjære mor": Alt ansvar som blir forsømt eller fornektet, blir uten pardon servert opp igjen. Og igjen. Til mennesket endelig hører etter, og svarer ved å ta an-svar. Ingen enkelt geskjeft (Olaf: for Stenbukken, - eller for oss…?), men noen må også ta denne jobben. Derfor handler alle assosiasjoner med Stenbukk-prinsippet, Saturn og det tiende hus alltid om ansvarsfenomener.      

Vannmannens essens: Frihet

Frihet. For et vidunderlig ord. Hvem elsker ikke frihet ? Det folk flest assosierer med tema frihet er: Jeg kan gjøre hva jeg vil. Det er selvsagt en veldig barnslig-naiv oppfatning av begrepet frihet. Å oppnå  genuin frihet er en laaaaang reise. Det gjelder å slippe mange, hvis ikke alle, psykologiske sandsekker, før frihetsfuglen virkelig kan stige opp. Å være fri betyr å til enhver tid kunne velge fritt fra hele spektrum av Livets valgmuligheter. Vi er ikke lenger låst til bestemte reaksjonsmønstre, filosofier eller væremåter, alle opsjoner er like-gyldige og har sin tid og sitt rom. Vannmannens høydeperspektiv erkjenner hva som er "opp" til enhver tid, og kan trekke frem den objektivt passende responsen, uten å dømme eller bedømme det. Å virkelig være fri, med alt det innebærer, forutsetter en høy grad av modenhet  og er i virkeligheten noe som ikke mange "kan ta". Derfor handler alle assosiasjoner med Vannmann-prinsippet, Uranus og det 11.hus i siste konsekvens alltid om frihetsfenomener.

Fiskenes Essens: AllEnHet

Mystikere har i alle tider gjentatt det samme mantra: Vi er alle ett. Vi kommer fra enheten, vi går tilbake til enheten - og i beste fall; vi husker det mens vi er i Livet. Men hvem gjør det ? Hvem husker sitt evige medlemskap i Club de Cosmos når hverdagens hamsterhjul spinner i rasende fart? Og det er nettopp det som er Fiskens hel-lige og hel-bredene agenda: Å vekke mennesket fra sin tornerosesøvn, fra illusjonen om at vårt lodd er å svømme i universets grenseløse hav, fortapt og ensom. Det motsatte er tilfelle når Fisken utvikles og integreres: Vi opplever (isteden for å ned-leve!) oss mer og mer som en vital ingrediens av ALL-EN-heten. Og som All-en er du aldri virkelig al-ene. Det er denne aller siste visdommen som Fisken ønsker å bringe hjem til oss. Slik at vi finner hjem, til det som er vårt en-este virkelige hjem, det som aldri kan gå tapt, som er utenfor tid og rom. Kosmos, den grenseløse AllEnHeten.