III.KVADRANT: møte av seg Selv i speilet av verden

 

7.Felt: møte med den/det andre:

I det 7. felt møter individet for første gang den andre. "Den andre" er i

utgangspunktet hele omverden, alle mennesker og situasjoner som kommer individet i

møte. I ytterste konsekvens møter man i det 7.felt alltid seg selv -gjennom speilbildet av

sin omverden.*** Dette møtet handler – i likhet med første hus i hver kvadrant - om

kvadrantens prima materia. Det 7. felt er som et åpent vindu: her blåses det inn, i

samsvar med de kosmiske lovmessigheter, nøyaktig det som individet trenger å møte,

der & da, for sin egen utvikling. ***At tema partnerskap ofte blir forbundet med det

7.felt er astrologisk bare delvis riktig. Partnerskap er kun en av mange mulige former for

menneskets møte med seg Selv, via andre. Siden partnerrelasjoner oftest handler om

kjærlighet, er dette for de fleste et svært signifikant møte. Det kan dermed lett

«opphøyes» til ideen om at partnerskap er «selveste møtet». Sett fra en overordnet

astro-logikk er dette en misforståelse.

Det 7. felt tilsvarer på dyrekretsplan Vekten og planetplan Venus

8.Felt: binding til den andre & forvandling:

Det som i utgangspunktet bare var et luftig "begynnende" møte med andre, en

vind som blåste inn gjennom det åpne vinduet i det 7.felt og brakte med seg noe nytt

"utenfra", er ment å fortette og fordype seg i det 8.felt. De dype vannene i to eller flere

psyker binder seg til hverandre ****. Når terskelen til en viss dybde i bindingen

overskrides, settes en alkymisk prosess i gang. Meningen med alle alkymiske prosesser

er forvandling, metamorfose. Det som er forbrukt og utdatert i individets personlige og

transpersonlige evolusjon, og som har ligget i underverden i individets psyke (4) skal dø i

8.hus, slik at noe nytt kan bli født. Dette gamle psykiske materialet er noe, som man i sin

egen blindhet har vanskelig for å se, og kalles derfor for en (psykologisk) skygge. Det er

gjennom det dype, intense møtet med andre sjeler i det 8.felt, at man har sjansen til å

få øye på sin egen skygge. Utfordringen i det 8.felt er at man fort kan forveksle det man

ser i speilet slik at man tror kvisen på ens egen nese har sin opprinnelse "der ute" hos

"den andre". Denne misforståelsen er en projeksjon som ofte fører til at man denger løs

på speilbildet. En slik strategi undergraver og stopper opp all alkymisk forvandling. Det

er først når man bevisst realiserer at "den andre" bare er en budbringer, dvs. en

refleksjons av ens egen underverden, at nyfødselen virkelig kan skje. I grunnen er det

8.felt kilden til enorme rikdomspotensialer. Underverdens mørke rikdom kan bli forløst

gjennom den magiske setning: «jeg takker deg for at du viser meg et stykke av meg selv

og min rikdom som jeg ennå ikke selv ser»

**** Hvor lenge en slik binding består lar seg ikke kvantifisere eller måle i kronologiske tid .

Kvalitativt kunne man si: i beste tilfelle varer forbindelsen til den alkymiske prosessen er fullført

og individene har vokst inn i det neste stadiet av sin bestemmelse.

Det 8. felt tilsvarer på dyrekretsplan Skorpion og planetplan Pluto

9.Felt: meningsfylte møter & relasjoner:

Gamle mønstre (& monstre), utdaterte indre programmer og væremåter som ble

forvandlet i den alkymiske ovn i det 8. felt, gir fugl Fønix oppdrift til å stige ut av asken

og inn i det 9.felt. Har transformasjonen av det som trengte å dø (fordi det var allerede

dødt) virkelig skjedd i det forrige felt, kan individet nå i 9.felt høste fruktene. Dette er en

av grunnene til at det 9.felt er assosiert med begrepet «lykke». Vi lærer dermed at

genuin lykke ikke er en tilfeldighet, men resultatet av en forvandlingsprosess. Mennesket

begynner å se mening i alle sine møter, relasjoner og hendelser. Denne forståelsen

forsterker fornemmelsen av lykke ytterlige. Basert på denne overordnede forståelsen

kommer individet i 9.hus mer og mer i kontakt med sin visjon og sin misjon *****. Som

3.hus av den III.(relasjons-) kvadranten forstår man også at lykke og mening er noe som

er knyttet til felles utvikling- og i siste konsekvens aldri en ego-trip. I det 9.felt deler man

sin forståelse og sine horisonter- for eksempel gjennom alle typer Selv-utviklings (&

terapeutiske) prosesser. Det 9.hus er også det siste feltet i den «personlige» kvadranten

(I-III) og representere dermed potensielt den høyeste formen av subjektiv utvikling. Alt

som har blitt vunnet gjennom personlig visdom og erfaring i de første ni felt, er ment til å

finne sitt «personlige» høydepunkt i det 9.hus og skal etterhvert brukes i den IV.

Kvandranten, til å fremme den kollektive, transpersonlige og spirituelle evolusjonen.

Det 9. felt tilsvarer på dyrekretsplan Skytten og planetplan Jupiter

***** visjon + handling = misjon